Přihlášení zákazníka

Ubytování

  

U B Y T O V A C Í   Ř Á D

Penzion Al Capone Mníšek

Pražská  1617, 252 10, Mníšek pod Brdy

 

(ke smlouvě o ubytování)

 

 

1. Ubytování hostů v   penzionu a Al Capone Mníšek se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.

 

2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace .

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb penzionu a stornopodmínkami .

Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a nebo ceník ubytovatele a stornopodmínky , použije se ubytovací smlouva.

 

4.Penzion zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii penzionu **** .

 

5. Při příjezdu do penzionu je host povinen předložit platný doklad totožnosti- občanský průkaz nebo pas. Na základě jeho předložení a zapsání do ubytovací knihy, u cizinců vyplnění registračního formuláře pro cizineckou policii, je host zapsán a ubytován.

 

6. Po ubytování je hostu předán a karta od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození této karty, při opuštění penzionu by měl ponechat kartu na recepci. Při ztrátě karty nebo klíče je penzion oprávněn vyžadovat paušální náhradu škody, která pokryje nákup nové karty ve výši 100 Kč nebo výměnu zámku dveří 700 Kč . Host je povinen takto vyúčtovanou částku zaplatit.

 

7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.

 

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákon. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

8. P enzion je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovacích akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.

 

9. Host penzionu se při příchodu do penzionu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.

 

10. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu, apod.) může penzion nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

 

11. Host je povinen při příjezdu do penzionu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.

 

12. Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.

 

13. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není penzion povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.

 

14. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je obvyklý čas pro ubytování - od 14hodin, může mu penzion k účtu připočítat poplatek i za noc předcházející. Na tuto skutečnost musí penzion hosta před poskytnutím služby upozornit.

 

15. Pro uložení cenných věcí slouží hostům trezor v recepci penzionu. Penzion nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host neuložil do trezoru na recepci.

 

16. Pokoje j sou vybaveny veškerým vybavením dle dané kategorie penzionu. Host není oprávněn přemisťovat zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji. Škody vzniklé manipulací může penzion po hostu vyžadovat.

 

17. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k oso bní potřebě (např. mobilní telefon, notebook apod.). Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v   pokoji nebo v prostorách penzionu. Za případné škody způsobené dětmi v penzionu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.

 

19. Psi a jiná zvířata do 12kg váhy mohou být ubytována jen s předchozím souhlasem penzionu a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v penzionu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v penzionu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku penzionu. V případě hlučnosti či poškozování majetku či zdraví si penzion vyhrazuje právo ubytování ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením ubytování není nijak dotčeno nutnost uhradit již odbydlené noci.

 

20. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.

 

21. Host má právo využít a připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k penzionové síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat penzionového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření penzionové sítě. penzionová síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Penzion doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.

 

22. V době od 22:00 hod in do 07:00 hodin je v penzionu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosty, aby jej dodržovali.

 

23. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zavřít vstupní dveře. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, penzion nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.

 

24. Při odjezdu z penzionu je host povinen odevzdat kartu od pokoje do recepce penzionu.

 

25. Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva musí být zapsána do knihy návštěv.

 

26. Snídaně podáváme hostům v restauraci v době od 7:30 do 10:00. Snídaně nejsou v ceně ubytování v penzionu. Ubytovaní hosté si snídaně mohou po předchozí domluvě přikoupit na recepci či v restauraci.

 

27. V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 14:00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:30 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje zaměstnanec recepce; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu je účtován poplatek 300 Kč .

 

28. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s platnými ceníky penzionu nebo dle samostatně dohodnuté ceny. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci a na webu penzionu .

 

29. Penzion požaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování.

 

30. Při pobytech delších než 7 dnů, je penzion oprávněn vystavovat účty za období 7 dnů předem, nebo jeden měsíc předem vystavit zálohovou fakturu na 50% ceny za ubytování a stravu.

Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.

 

31. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Penzion si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která penzionu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu nebo dle platných stornopodmínek . Stornopodmínky se nevztahují pouze na ubytovací služby, nýbrž na veškeré objednané služby.

 

32. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory penzionu snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím GDPR a Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.

 

33. U penzionu je možno zaparkovat vozidlo na k tomu určeném místě bez poplatku. Penzion nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle a na věcech uložených ve vozidle.

 

34. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej, řádně užívat prostory penzionu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit, v době od 22:00 do 07:00 se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.

 

35. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy penzionu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je penzion oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.

 

36. Host nesmí bez souhlasu penzionu:

- provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.),

- používat zasedací místnost bez souhlasu penzionu,

- nevstupovat do prostor zázemí recepce,

- odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace,

- v budově penzionu kouřit; (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem) a používat otevřený oheň, nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

 

37. Penzion, jako prodávající, v souladu s ust . § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

38. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá vedení penzionu.

 

Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 11. 11. 2018.

 

 

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věříme, že budete mít příjemný pobyt.

Děkujeme Vám.

Vyhledat
dostupné pokoje

Pokoj 1
Save
Uživatelská nastavení pro cookies
Aby na tomto webu běželo vše jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním Cookies. V nastavení můžete přizpůsobit soubory cookie dle kategorií v souladu s vlastními preferencemi.
Povolit vše
Odmítnout vše
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webu. Nemůžete je zakázat.
Vik Booking
Tento soubor cookie používá náš online rezervační systém k ukládání nezbytných informací pro proces rezervace.
Povolit
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Povolit
Odmítnout